Posts Tagged ‘svoboda’

h1

O vzpínajících se pažích ( Úvaha )

15 prosince, 2009

 

Slyšte mne, bratři a sestry, protože pouze mí sourozenci mým slovům rozumí a ostatní se mi vysmějí. Že vaše kůže není plavá jako má? Nehledám bratry v krvi, hledám bratry v duchu. Jste jen jiné noty stejné písně, v souladu tvoříme hudbu, jejíž krása je zdrojem rozkoše pro nás všechny.                

Nejsem zkušeným starcem. Znamená to však, že nemohu mít pravdu? Nepozná leckterá dívka za deset let svět často lépe než muž za století, má-li oči více otevřené a mysl zvědavější? Kolik protestů pořádali studenti, zatímco lhostejní mudrci seděli doma? Neslyšíme snad lépe stříbrný vítr? 

Stejně jako já jste děti věku Vodnáře, tisíciletí příslibu a naděje. Lži svazující naše předky se rozplynou a my dáme našim potomkům posvátnou pravdu. Jaké poselství jim však máme předat? Který praotec bude odstrašujícím příkladem a která pramáti naší opěvovanou světicí?

Pravda byla vyřčena nesčetně nadlidmi v mnoha jazycích. Většinou byli nadlidé umlčeni slabochy a lháři s maskami andělů. Odkaz některých se však dochoval. Mezi naše proroky patří i baron George Gordon Byron a byl to on, kdo řekl: ,,Člověk by měl dosáhnout výše, než jsou jeho možnosti, protože k čemu by pak bylo nebe?“

Tuto pravdu zoufale hlásalo mnoho našich milovaných předků jako Gore Vidal, Marlene Dietrich, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Oscar Wilde a nespočet dalších. Všichni se snažili navázat na zapomenutou moudrost starověku, zoufale bojovali proti dvoutisíciletému překrucování odkazu prvních civilizací ze strany prašivých kněží ještě prašivějších náboženství.

Většinu z nich zapřísáhlí zničili. Obvinili je z kacířství, sodomie či vlastizrady. Naše nadlidi nazývali vnitřními nepřáteli a své degenerované hlupáky prohlašovali za elitu. Cítím hněv a smutek při pohledu na utrpení osvícených.

Věk Vodnáře nám vrací ztracené poznání i mínění. Daruje nám vědu a polyteistická náboženství. Již se nebudeme krčit pod bičem křivopřísežníků hlásajících zvrácenou lásku jejich krvelačného boha. Stejně jako děti antiky i potomci Vodnáře budou uctívat člověka a ne výmysl lhářů.

Již se nebudeme bát trestu ze strany vymyšleného boha, až postavíme věž tak krásnou a vysokou, že při pohledu na ni srdce zabolí. Bude sahat až k nebesům a my tam nalezneme pouhá mračna vodní páry, žádný Ráj a žádné rozhněvané božstvo.

Kousneme do jablka poznání a místo zloby stvořitele se nám dostane moudrosti. Na troskách Edenu postavíme Parnas a zasvětíme jej člověčenství. Mnohokrát otevřeme Pandořinu skříňku a mnohokrát se spálíme. Pár Atlantid klesne ke dnu hladových oceánů, když budeme chtít spolknout příliš velké sousto, ale vybudujeme též nespočet Utopií.

Opět se objeví škarohlídi, lidé příliš slabí, krutí, zaslepení a hloupí na to, aby se pokoušeli dosáhnout ke hvězdám. Ti, než by se snažili na svých nedostatcích pracovat, začnou je raději prezentovat jako klady. Znovu se nám pokusí vnutit svého cizáckého pouštního boha s velkým B.

Budou nám lhát, že ženy, naše posvátné dárkyně života, jsou slabé Pandory a Evy, které na svět přinesly zlo. Opět se budou našim dětem snažit namluvit, že život stvořil jediný bůh s penisem. Kdysi jsem se zdráhal plivat na mínění tolika lidí, příliš jsem si vážil mnoha stoupenců této obludné šaškárny. I dnes miluji mnoho pomatených a budu tak činit nadále, ale pro jejich hnusné postoje samotné není v mém srdci nic než pohrdání a zloba.

Až se budete chtít stát bohem či bohyní, vzpínat ruce k nebeské klenbě či hledat v sobě nadčlověka, nenaslouchejte, bratři a sestry, kárání křivopřísežníků. Nabádají ke skromnosti a pokoře pouze proto, že sami nemají být na co hrdí.

Hledejte krásu, rozkoš a spravedlnost a dělejte to s vášní, protože pouze tak dosáhnete výše, než jsou vaše možnosti!

Vodpod videos no longer available.